Condiţii de angajare/admitere

Angajare directă

Condiţiile legale de recrutare din sursă externă pentru persoanele care intenţionează să dobândească statutul cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne, sunt  următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

           La încadrarea ca şi cadru militar în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale, în măsura în care nu intră în contradicţie cu Statutul cadrelor militare (Legea nr. 80/1995).

            Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

            Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti/cadre militare persoanele care au avut această calitate, dacă:

a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unităţile care efectuează activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare (conform art. 36 din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 665/2008)    

MODEL Cerere de participare la concursurile de încadrare din sursă externă a posturilor vacante.

Admitere în instituțiile de învățământ ale MAI și MApN

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI CRITERIILE DE RECRUTARE

            1. Condiţii şi criterii specifice de recrutare:

 1. sã aibã cetăţenia românã şi domiciliul în România;
 2. sã cunoască limba românã scris şi vorbit;
 3. sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
 4. sã fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificãrile privind starea de sãnãtate medicalã, fizicã şi psihicã sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 5. sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participã la concurs;
 6. sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 7. sã fie absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţã din care sã rezulte faptul cã au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 8. sã aibã un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate;
 9. sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 10. sã nu fi fost destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
 11. nu au desfãşurat activitãţi de poliţie politicã, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. sã fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. sã nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învãţãmânt;
 14. sã aibã înãlţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

 

2. Condiţii şi criterii specifice de recrutare pentru urmarea studiilor universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă:

 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
 • să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de subofiţer sau maistru militar;
 • să aibă recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale;
 • să aibă aprobarea şefului/comandantului unităţii pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă;
 • au fost apreciaţi în anul anterior participării la concursul de admitere cu calificativul de foarte bun;
 • să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu se află sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii, exercitării profesiei sau activităţii;
 • nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • sã aibă vârsta de până la 40 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;   
 • adeverinţă privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare al cărei model este prezentat la Anexa nr. 5 (aceasta se eliberează de structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii sau, după caz, structurile cere asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi)

            Pentru locurile repartizate inspectoratelor generale cu statut militar se pot înscrie exclusiv candidaţii care deţin statutul de maistru militar sau subofiţer.

Proba de verificare a aptitudinilor fizice se susţine de candidaţi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”- învăţământ cu frecvenţă redusă, la unitatea în care sunt încadraţi, anterior susţinerii probei de verificare a cunoştinţelor, potrivit prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică „normală”, în raport de grupa de vârstă, distinct pentru bărbaţi şi femei. Candidaţii sunt evaluaţi de o comisie constituită prin ordin/dispoziţie la nivelul unităţii. În cazul candidaţilor declaraţi „promovat”, o copie a borderoului, conformă cu originalul, se transmite structurii de recrutare şi se introduce în dosarul candidatului.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

            Candidaţilor aflaţi în situaţia prevăzută în aliniatul de mai sus, li se comunicã în scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepãrtãrii/exmatriculãrii.

            Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică/psihotehnică sau au fost declaraţi ,,inapt medical” recrutarea încetează.

3. Dosarul de recrutare conţine următoarele documente transmise de candidat:

a) cererea de înscriere şi C.V.;

b) copii legalizate ale documentelor care atestã nivelul studiilor absolvite;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncã şi, dacã este cazul, livretului militar;

d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de cãsãtorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilã;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) caracterizarea de la ultimul loc de muncã, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

h) 3 fotografii tip buletin de identitate;

i) douã fotografii color 9 x 12 cm;

j) fişa medicalã-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

k) certificatul de examinare psihologică;

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

m) declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă (absolvenţii de liceu ai promoţiei 2015, nu au obligaţia depunerii acestei declaraţii);

n) în situaţia în care a absolvit sau a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ superior candidatul va conexa la dosar o adeverinţă de la acea instituţie de învăţământ care să ateste regimul de finanţare al cursurilor urmate;

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2) şi 3) din Dispoziţia D.G.M.R.U. nr. II/804 din 07.04.2015, dosarele de recrutare ale candidaţilor aparţinând celor care se înscriu pentru locurile alocate minorităţilor/etnicilor, trebuie să conţină următoarele documente, astfel:

 • pentru candidaţii de alte etnii (inclusiv romi) – se va face prin prezentarea unei adeverinţe din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar;
 • pentru candidaţii de etnie maghiară – aceştia trebuie să dovedească faptul că, au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Pentru aceste categorii de locuri aprobate (cetăţeni români de etnie maghiară, cetăţeni români de etnie romă, cetăţeni români aparţinând altor minorităţi naţionale) se vor întocmi tabele centralizatoare distincte cuprinzând datele candidaţilor recrutaţi, în vederea trimiterii acestora la unităţile de învăţământ.

Recrutarea pentru cele 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti pentru învăţământul cu frecvenţă – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, se va realiza de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

            Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din unitãţile Jandarmeriei Române cu sarcini de recrutare în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate al candidatului.

            În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii vor depune la structurile teritoriale de resurse umane din unitãţile Jandarmeriei Române care efectuează recrutarea, în perioada stabilitã conform dispoziţiei anuale a directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane, cererile-tip de înscriere - Anexa nr. 3a (ZI) sau 3b (F.R.)  pentru Academia de Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza, Anexa nr. 3c pentru Şcolile de Subofiţeri ale Jandarmeriei Române şi pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.

Candidaţii parcurg următoarele activităţi premergătoare desfăşurării etapelor de selecţie:

            a) completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmã luarea la cunoştinţã despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi mãsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimã acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

            b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, în termenul specificat de compartimentele care efectuează recrutarea, documentele necesare potrivit pct. 3.

PROBELE ȘI BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice

Rechemare în activitate

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate, ca urmare a declarării ca «admis» la examenul de ocupare a postului vacant, organizat în condiţiile Ordinului M.A.I. nr. 665/2008,cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 din acelaşi ordin, precum şi următoarele criterii:

 1. sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
 2. nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale ori din motive imputabile lor.

            Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unităţile care efectuează activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare (conform art. 36 din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 665/2008).

Personal contractual

Pentru a participa la concursurile organizate în scopul ocupării posturilor vacante de salariaţi civili, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani;
 • să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);

Pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unităţile care efectuează activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare.  

MODEL Cerere de participare la concursurile de încadrare din sursă externă a posturilor vacante.

În conformitate cu Legea nr. 550 / 13.12.2004 prevederile referitoare la personalul Jandarmeriei sunt următoarele:

 • Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar și personal contractual.
 • Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituțiilor militare de învățământ, soldați și gradați profesioniști.
 • Cadrelor militare din Jandarmeria Româna li se aplică dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Gradaților și soldaților profesioniști li se aplică Statutul gradaților și soldaților profesioniști, aprobat prin lege.
 • Elevilor instituțiilor militare de învățământ ale Jandarmeriei li se aplică prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Personalul contractual este supus reglementărilor din legislația muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
 • Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari, subofțteri, gradați și soldați profesioniști și al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace și la mobilizare, se stabilește de către ministrul afacerilor interne, în limita efectivelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
 • Mutarea, transferul sau detașarea personalului se poate face în cazurile și în conditiile prevăzute prin lege.